Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/vorfrue/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/vorfrue/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/vorfrue/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/vorfrue/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/vorfrue/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/vorfrue/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/vorfrue/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/vorfrue/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/vorfrue/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/vorfrue/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
VORES VEDTÆGTER - Vi uddanner handlekraftige børn

VORES VEDTÆGTER

VORES VEDTÆGTER


Vedtægter
 for den selvejende institution Vor Frue Friskole.  

 

Hjemsted og formål

§ 1

Vor Frue Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Roskilde kommune. Skolen er oprettet den 12/3 2019. Skolestart i august 2020. Skolens adresse er Gammel Tjærebyvej 100, 4000 Roskilde, og den har CVR-nummer 40358684.  

§ 2

Skolens formål er at drive skole i henhold til den til enhver tid gældende friskolelov. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

 

Stk. 2

Skolens virksomhed udøves på grundlag af disse værdier:

Vor Frue Friskole giver elever og lærere et trygt, varmt og udviklende fællesskab, hvor den enkelte trives. Her sikrer vi den bedste faglige, sociale og personlige udvikling.

Vores lærere er relations kompetente og fagligt nysgerrige undervisere. Elever og lærere samskaber spændende og lærerig undervisning med udgangspunkt i elevernes interesser, og ved at lærernes faglighed og engagement smitter eleverne med virkelyst. Lærerne udvikler løbende undervisningen med afsæt i evidensbaseret forskning og kollegial sparring.

Vi skaber nærvær, tryghed og udvikling for både elever og lærere. Vi anerkender den enkelte som et ligeværdigt individ, der har behov for at udtrykke sig og finde netop sin vej gennem livet. Vi tror på, at vi som individer bliver klogere på, hvem vi selv er og gerne vil være ved at spejle os i andre. Samarbejde og sammenhold på tværs af alder, køn, etnicitet, religion og interesser har betydning for, at vi som mennesker kan åbne os og udvikle os sammen med verden. Det enkelte menneske skabes i samværet med andre, og alle spiller derfor en værdifuld rolle i fællesskabet. Det er vigtigt, at alle deltager i skolens arbejde og bidrager til en samskabende fælles kultur på skolen både fagligt, socialt og praktisk.

Opmærksomhed på den nære natur og hele den verden, vi lever i, er et vigtigt element i børnenes udvikling, og det samfund børnene er en del af. Vi er på Vor Frue Friskole med til at skabe af en bæredygtig fremtid, både hvad angår naturens ressourcer, nærmiljøet og måden vi som mennesker omgås hinanden.

Skolens drift

§ 3

Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra personer med interesse for skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i ”Lov om friskoler og private grundskoler mv.”   Stk.2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.   Stk.3. Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Midlerne må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.    

Forældrekreds

§ 4

Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven. Skolen kan anse den, der har barnet i pleje, for bemyndiget til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne, medmindre der er tale om skolegangens begyndelse og varighed eller elever optaget i kostafdeling, jf. friskolelovens bestemmelser om plejeforhold.   Stk.2. Forældre eller forældremyndighedsindehavere har adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere § 11 stk.1.   Stk. 3. Adgang til og stemmeret på såvel generalforsamling, som ekstra ordinær generalforsamling er betinget af, at der ikke er restance med skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen.  

Tilsyn

§ 6

Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves. Skolen skal i øvrigt følge tilsynsreglerne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og de i henhold hertil udstedte bekendtgørelser.    

Generalforsamling 

§ 7

Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med forældrekredsen på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.   Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts – 30. april. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen. 5. Valg af suppleanter i forældrekreds. 6. Indkomne forslag. 7. Eventuelt.   Stk.3. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, og de skal bekendtgøres for forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om be­sty­relsens overordnede ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.   Stk.4. Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder.  

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 3 fra forældrekredsen kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.

§ 9

Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jfr. § 19 og 20. Stk.2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.   Stk.3. Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.  

Bestyrelsens sammensætning  

§ 10

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 2 skal være forældre til børn på skolen. Stk.2. Bestyrelsen skal sammensættes af medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen. Dette sker på generalforsamlingen. Valget skal gennemføres efter § 10 stk. 4, idet bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer tilhørende forældrekredsen, der stemmer.   Stk.3. Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år og afgår skiftevis med 1 og 2 årligt. Hvis dagsordenen for det vælgende organ indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de pågældende. Dagsordenen skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.   Stk.4. Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de to forældrekredsvalgte be­sty­rel­sesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på stemmer afgivet af forældre. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.   Stk. 5. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen.   Stk.6. Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i bestyrelsen opretholdes, og et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk

§ 11

Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen (medlem af forældrekredsen).     Stk.2. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.   Stk.3. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage honorar eller lignende betaling af skolens midler for varetagelsen af hvervet som besty­rel­sesmedlem, men de kan få udbetalt kørselsgodtgørelse efter statens regler i Finans­ministeriets tjenesterejseaftale.   Stk.4. Skolens leder samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller repræsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.   Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke være undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

Om bestyrelsen og dens arbejde  

§12

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte formand og næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.   Stk.2. Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 4 medlemmer finder det fornødent.   Stk.3. Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretninger om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.   Stk.4. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.   Stk.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.  

§13

Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, som gælder for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder og øvrige ansatte samt eventuelle til­synsførende.   Stk.2. Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” samt „Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.” I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.  

§14

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og skolens vedtægter.   Stk.2. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.   Stk.3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.   Stk.4. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller til godkendelse på generalforsamling i henhold til vedtægtens § 7 stk. 1. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skole­fri­tidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om, jf. dog de beføjelser, der er tillagt generalforsamlingen i § 4, § 5, § 7, § 10, § 17, § 19 og § 20.   Stk.5. Skolens leder har ansættelses- og opsigelseskompetencen.  Ansættelser skal godkendes af bestyrelsen i forhold til budgettet.   Stk.6. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd skal bestyrelsen sikre, at skolen følger lovgivningen, og bestyrelsen har ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.   Stk.7. Bestyrelsen skal omgående underrette Børne- og Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.  

§15

Forældrekredsen og fastansatte ved skolen har efter anmodning ret til at få indblik i budgetter og regnskaber, når disse er godkendt af bestyrelsen, samt i revisionsprotokollen. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Retten kan udstrækkes til også at omfatte en videre personkreds. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.  

Tegningsret  

§ 16

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst totredjedele af bestyrelsens medlemmer, jfr. § 7 stk.1.  

Skoleleder 

§ 17

Skolens leder ansættes og afskediges af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. Skolelederen har over for Børne- og Undervisningsministeriet, forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.   Stk.2. Efter bestyrelsens retningslinjer ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.   Stk.3. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

Årsrapport

§ 18

Regnskabsåret følger kalenderåret.   Stk.2. Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april, hvorefter den reviderede årsrapport tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den godkendte årsrapport og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.  

Vedtægtsændringer

§ 19

Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse.   Stk. 2. Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.   Stk.3. På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst totredjedeles flertal.   Stk. 4. Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst totredjedeles flertal. Forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom.  

Nedlæggelse

§ 20

Uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, kan beslutning om skolens ophør alene træffes af generalforsamlingen.   Stk.2. Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en generalforsamling, hvor mindst totredjedele af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med totredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer. Bestyrelsens indstilling besluttes i henhold til § 12 stk. 5.   Stk. 3. Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed efter friskoleloven, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt, gennemføres forudgående høring på en generalforsamling. Forældrekredsen skal umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelse i alle tilfælde orienteres skriftligt af bestyrelsen om dette og om grundlaget herfor.   Stk.4. Det påhviler bestyrelsen at give Børne- og Undervisningsministeriet samt elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.   Stk.5. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.   Stk.6. Mulige overskydende midler tilfalder Friskolefonden under Dansk Friskoleforening efter godkendelse i Børne- og Undervisningsministeriet. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder.  

§ 21

Nærværende vedtægter har kun gyldighed, når efterstående relevante bestemmelser er opfyldt.   Stk. 2. Ved oprettelse, sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform skal vedtægterne indsendes i original til godkendelse i Børne- og Undervisningsministeriet. Vedtægterne skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer med oplysning om, hvem der er formand og næstformand for bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser skal angives med maskinskrift eller anden letlæselig skrift. Den godkendte vedtægt skal offentliggøres på skolens hjemmeside med angivelse af tidspunkt for skolens vedtagelse efter § 19 i denne vedtægt samt dato for ministeriets godkendelse og dato for offentliggørelse på hjemmesiden.   Stk. 3. I andre tilfælde træder vedtægter og vedtægtsændringer tidligst i kraft, når de offentliggøres på skolens hjemmeside. Vedtægterne skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer med oplysning om, hvem der er formand og næstformand for bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser skal angives med maskinskrift eller anden letlæselig skrift. Det skal af offentliggørelsen på hjemmesiden fremgå, såvel hvornår offentliggørelsen på hjemmesiden har fundet sted, som hvornår beslutningen har fundet sted i over­ensstemmelse med vedtægtens § 19.   Således vedtaget på skolens generalforsamling (eller eventuelt på bestyrelsesmøde, jf. § 19)

Den  2/6 2021.     Underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer:
Jesper Sø
         Julia Hornung Petersen  
Peter Hartmann
Mia Mønt
Jørgen Schwarts
Ulla Wiese
Christian Dyregaard